ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Wednesday, July 20, 2011

ตัวอย่างข้อสอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ข้อสอบครูผู้ช่วย

1. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้

1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

1.4 กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

1.4.1 กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

1.4.2 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

1.4.3 กฎหมายว่าด้วยสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา

1.4.4 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.4.5 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

1.4.6 กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ

1.4.7 กฎหมายการบริหารและการจัดการศึกษาของส่วนราชการ

2 ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไป

2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ทดสอบโดยการวัด ความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล

เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ

2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์

2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย

3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้

3.1 วินัยและการรักษาวินัย

3.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

3.3 มาตรฐานวิชาชีพ

3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ

3.5 สมรรถนะวิชาชีพ

ภาค . ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบ

ข้อเขียน ในเรื่องต่อไปนี้

1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

1.2 การจัดการเรียนรู้

1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

1.4 การพัฒนาผู้เรียน

1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน

1.6 การวิจัยทางการศึกษา

1.7 สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

1.8 การวัดและประเมินผลกรศึกษา

2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

ภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก

1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา

2. การประกอบคุณความดี

3. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา

4. การมีปฏิภาณไหวพริบ

5. เจตคติและอุดมการณ์

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ