ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Wednesday, July 20, 2011

Knowledge

1. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุการทำผิดวินัย
ก. การประมาทเลินเล่อ
ข. ความจำเป็นบังคับ
ค. การสนับสนุนหรือสมยอมของผู้ได้รับบริการ
ง. การบีบบังคับขู่เข็ญ Answer

2. ข้อใดไม่เป็นความผิดวินัยอย่าง ไม่ร้ายแรง
ก. ไม่รักษาความลับของทางราชการ
ข. การประมาทเลินเล่อ Answer
ค. ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา
ง. ต้องรับโทษจำคุก

3. โทษทางวินัยของข้าราชการมีกี่สถานะ
ก. 6 สถานะ
ข. 5 สถานะ Answer
ค. 4 สถานะ
ง. 3 สถานะ

4. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย
ก. ให้ออก Answer
ข. ปลดออก
ค. ภาคทัณฑ์
ง. ลดขั้นเงินเดือน

5. การลาของพนักงานเทศบาลมีกี่ประเภท
ก. 5 ประเภท
ข. 6 ประเภท
ค. 9 ประเภท Answer
ง. 10 ประเภท

6. การลาป่วยกี่วันจึงจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์
ก. ลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
ข. ลาป่วยตั้งแต่ 15 วันขึ้น
ค. ลาป่วยตั้งแต่ 20 วันขึ้นไป
ง. ลาป่วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป Answer

7. พระราชบัญญัติเทศบาลประกาศใช้เมื่อใด

ค. พ.ศ.2496


8. การจัดตั้งเทศบาลเมืองต้องมีประชาชนตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
ค. 50,000 คน


9. กฎหมายที่เทศบาลออกมาบังคับใช้เรียกว่ากฎหมายใด

ข. ข้อบัญญัติเทศบาล


10. ในปีหนึ่งจะมีการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญได้กี่สมัย

ง. สี่สมัย

11. กลไกของรัฐที่มีส่วนเสริมความแข็งแกร่งเป็นปึกแผ่นให้แก่ส่วนที่อยู่นอกกลไกและขอบวงอำนาจรัฐเรียกว่า
ง. ความเป็นเอกภาพในสังคม

12. ข้อใดคือความหมายของ IT
ก. Information Technology


13. Good Governance ตรงกับธรรมข้อใดในพุทธศาสนา
ค. พรหมวิหาร 4


14. หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการบริหารงานบุคคลปัจจุบันคือ
ก. Put the right Job on the right man


15 ข้อใดคือ Good Governance
ก. การบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดี มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรม


16. รัฐมนตรีถูก……ไปสอบสวน
ค. เรียก


17. การประชุมวันนี้ดูท่าทาง……..เป็นพิเศษ สมาชิกมาประชุมอย่าง……..
ค. คึกคัก-คับคั่ง


18. ด้วยเหตุนี้จึงมีการยกร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนขึ้น มี…….ให้เอกชนตั้งสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้ใน……ของรัฐบาล

ค. หลักการ-ความควบคุม

19. ………เศรษฐกิจตกต่ำมีอยู่ทั่วโลก
ก. สภาวะ


20. ที่นั่ง……….ออกแบบได้อย่าง……..
ข. อัฒจันทร์ - มหัศจรรย์


21. ความผิดหวังที่ได้ประสพบ้าง ทำให้ชีวิตมี……ยิ่งขึ้น
ก. ประสพ - รสชาติ22.จงเรียงข้อความต่อไปนี้ให้ต่อเนื่องกันอย่างถูกต้อง
1. อนุชนที่กำลังเกิดมาควรรู้ซึ้งถึงความเป็นมนุษย์
2. เลขาธิการสหประชาติได้กล่าวว่า
3. ทุกประเทศจะต้องรับรู้สิทธิ
4. เพื่อการสร้างสรรค์และความก้าวหน้า
5. และสนองความต้องการเป็นพิเศษให้แก่เด็ก

ข. 1 4 5 2 3


23.
1. ถึงทุกข์ใครในโลกที่โศกเศร้า
2. ใช้แต่ตาต่างถ้อยสุนทรวอน
3. จะพลัดพรากจากกันไม่ทันลา
4. ไม่เหมือนเราภุมรินถวิลหา
ก. 1 4 3 2


24. 1. ศิษย์จะมีชื่อหรือล่มจม
2. อาจเป็นเพราะอบรมหนึ่งนาที
3. เพียงแต่วันละนาทีก็ดีถม
4. การอบรมบ่มนิสัยให้ศิษย์นั้น

ค. 4 3 2 1


25. ข้อใดทำให้เกิดอารมณ์
ก. ลมโชยมาแผ่วๆ กิ่งไม้เสียดสีกัน


ช่วยๆกันตอบหน่อยครับ

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ