ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Wednesday, July 20, 2011

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดที่4

สังคม เศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน

1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระ

ชนมพรรษาครบ 80 ปี ในวันใด

ก. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

ข. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

ค. 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549

ง. 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550

2. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ที่ทำหน้าที่แทน

สภาผู้แทนราษฏรและวุฒิสภามีสมาชิกทั้งหมด

จำนวนกี่คน

ก. 200 คน

ข. 242 คน

ค. 250 คน

ง. 270 คน

3. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรม

นูญแห่งราชอาณาไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 มี

จำนวนกี่คน

ก. 25 คน

ข. 35 คน

ค. 100 คน

ง. 200 คน

4. ข้อใดมีความหมายเช่นเดียวกับหลักธรรมาภิบาล

ก. หลักนิติธรรม

ข. หลักธรรมรัฐ

ค. หลักคุณธรรม

ง. หลักการปกครองประเทศ

5. เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข

แห่งประชาชนชาวสยามข้อความนี้ตรงกับข้อใด

ก. พระบรมราชโองการ

ข. พระบรมราโชวาท

ค. พระราชดำรัส

ง. พระราชดำริ

6. ข้อใดไม่ใช่ประมุขของศาลไทย

ก. ประธานศาลปกครองสูงสุด

ข. ประธานศาลยุติธรรม

ค. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ง. ประธานศาลฎีกา

7. ข้อใดเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบการ

กระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐน้อยที่สุด

ก. มีชื่อย่อว่า คตส.

ข. เกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2549

ค. แต่งตั้งโดย คปค.

ง. มีนายนาม ยิ้มแย้ม เป็นประธาน

8. หน้าที่ของ คมช.

ก. ป้องกันประเทศ

ข. รักษาความสงบเรียบร้อย

ค. ปราบปรามทุจริต

ง. ยึดทรัพย์นักการเมืองทุจริต

9. มีหน้าที่ในการออกกฎหมาย

ก. คปค.

ข. สนช.

ค. คมช.

ง. คตส.

10. ข้อใดคือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ก. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

ข. คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ

ค. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ง. คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ

11. นายมีชัย ฤชุพันธ์ เกี่ยวข้องกับข้อใด

ก. คปค.

ข. คมช. ค. สนช.

ง. ปปช.

12. ขั้นตอนของการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หลังสุด คือข้อใด

ก. คณะกรรมาธิการยกร่าง

ข. ทำประชาพิจารณ์

ค. ส่งให้องค์กรต่างๆพิจารณา

ง. ออกเสียงประชามติ

13. ลงนามสนองพระบรมราชองค์การในรัฐธรรม

นูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใดๆ หากมีเหตุที่ทำ

ให้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

ตกไป

ก. ประธานสภานิตบัญญัติแห่งชาติ

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. ประธานคณะมนตรีความมั่นคง

แห่งชาติ

ง. บุคคลตามข้อ ขและค ร่วมกัน

14. ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ตกไป

ก. สภาร่างรัฐธรรมนูญทำร่างฯไม่แล้วเสร็จภายใน 180 วัน

ข. สภาร่างรัฐธรรมนูญไม่ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ

ค. ประชาชนเสียงข้างมากไม่เห็นชอบ

ง. สภานิติบัญญัติไม่เห็นชอบ

15. หากร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้ จะเป็นฉบับที่เท่าใดของประเทศไทย

ก. ฉบับที่ 34

ข. ฉบับที่ 35

ค. ฉบับที่ 36

ง. ฉบับที่ 37

16. องค์คณะที่มีมติให้ยุบพรรคการเมือง

ก. คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ข. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

ค. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ง. คณะตุลาการศาลฎีกา

17. Bike lane เกี่ยวข้องกับนโยบายด้าน

ก. การประหยัดพลังงาน

ข. การป้องกันอุบัติเหตุ

ค. การมีระเบียบวินัย

ง. การออกกำลังกาย

18. GDP หมายถึงข้อใด

ก. การรวมตัวเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

ข. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ค. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ

ง. อัตราเงินเฟ้อ

19. ค่าของเงินสูง ความต้องการสินค้าลดลง

ก. เงินเฟ้อ

ข. เงินฝืด

ค. เงินตึง

ง. อุปสงค์ อุปทาน

20. ข้อใดหมายถึงเขตการค้าเสรี

ก. APEC

ข. GMO

ค. GATT

ง. FTA

21. ปัจจุบันเป็นศควรรษที่เท่าไหร่

ก. 19

ข. 20

ค. 21

ง. 22

22. วิสัยทัศน์ทางการศึกษา 15 ปี ของยูเนสโกใน

ปัจจุบัน

ก. การศึกษาเพื่อชีวิต

ข. การศึกษาเพื่อความมั่นคง

ค. การศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน

ง. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุข

23. เศรษบกิจพอเพียงจัดอยู่ในกลุ่มใด

ก. แนวคิด

ข. ทฤษฎี

ค. ปรัชญา

ง. หลักการ

24. ข้อใดหมายถึงการทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ก. NT

ข. A-NET

ค. O-NET

ง. Admission

25. ไม่ใช่หน่วยงานหลักที่ดูแลนโยบายคุณธรรม

นำความรู้

ก. กระทรวงแรงงาน

ข. กระทรวงวัฒธรรมและการท่องเที่ยว

ค. กระทรวงสาธารณสุข

ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น

คงของมนุษย์

26. ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกองค์การค้าโลกประเทศล่าสุด

ก. อินเดีย

ข. จีน

ค. เวียดนาม

ง. ไต้หวัน

27. หลักสูตรผลิตครู 5 ปี ต้องปฏิบัติการสอนตามข้อใด

ก. 6 เดือน

ข. ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ค. 1 ปี

ง. ไม่น้อยกว่า 1 ปี

28. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ก. MTV

ข. QTV

ค. EDTV

ง. ETV

29. เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ต้องการลดข้าราชการลงเท่าใด

ก. ร้อยละ 5

ข. ร้อยละ 10

ค. ร้อยละ 15

ง. ร้อยละ 20

30. ไม่ใช่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ก. สงขลา-ยะลา-นราธิวาส

ข. ยะลา-ปัตตานี- สตูล

ค. ปัตตานี- ยะลา- สงขลา

ง. ปัตตานี- ยะลา- นราธิวาส

ความรอบรู้ ชุดที่ 1 (สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน)

1.ง 2.ค 3.ข 4.ข 5.ก 6. ข 7. ข 8.ข 9.ข 10.ก

11.ค 12.ง 13.ข 14.ง 15.ค 16. ค 17. ก 18.ข 19.ข 20.ง

21.ค 22.ค 23.ค 24.ง 25.ก 26. ค 27. ค 28.ง 29.ข 30.ง

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ