ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Wednesday, July 20, 2011

ตัวอย่างข้อสอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ข้อสอบครูผู้ช่วย

Q.1) ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
A. มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกระดับ ฯ
B. มุ่งพัฒนาคนไทยทุกคน ฯ
C. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับ ฯ (your answer)
D. มุ่งพัฒนายกระดับการศึกษา ฯ
Correct
Q.2) หลักการ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีกี่ข้อ
A. 3 ข้อ
B. 4 ข้อ
C. 5 ข้อ
D. ุ6 ข้อ (your answer)
Wrong
Q.3) ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
A. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อเอกภาพของชาติ
B. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อเพื่อปวงชน
C. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างแน่นอนทั้งสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู้ (correct answer)
D. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย (your answer)
Correct
Q.4) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีจุดมุ่งหมายกี่ข้อ
A. 3 ข้อ
B. 4 ข้อ
C. 5 ข้อ (your answer)
D. 6 ข้อ
Wrong
Q.5) ข้อใด ไม่ใช่ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
A. มึคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
B. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข (correct answer)
C. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย
D. มีจิตสำนึกใรการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (your answer)
Correct
Q.6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน มี กี่สมรรถนะ
A. 3 สมรรถนะ
B. 4 สมรรถนะ
C. 5 สมรรถนะ (your answer)
D. 6 สมรรถนะ
Correct
Q.7) ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
A. ความสามารถในการสื่อสาร
B. คามสามารถในการคิด
C. ความสามารถในการแก้ปัญหา
D. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
E. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (your answer)
Wrong
Q.8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีกี่ข้อ
A. 4 ข้อ
B. 6 ข้อ
C. 8 ข้อ (correct answer)
D. 10 ข้อ (your answer)
Correct
Q.9) ข้อใด ไม่ใช่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
A. รักชาติ (your answer)
B. ซื่อสัตย์สุจริต
C. มีวินัย
D. ใฝ่เรียนรู้
E. มีจิตสาธารณะ
Wrong
Q.10) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แบ่งการศึกษาออกเป็นกี่ระดับ
A. 2 ระดับ
B. 3 ระดับ (correct answer)
C. 4 ระดับ
D. 5 ระดับ (your answer)
Wrong
Q.11) ข้อใด คือระดับการศึกษาตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
A. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา (your answer)
B. การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาอุดมศึกษา
C. ก่อนปริญญาตรี ปริญญาตรี
D. ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (correct answer)
Correct
Q.12) การศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระดับใดจัดการศึกษาเป็นตัวชี้วัดช่วงชั้น
A. ป.1 ถึง ป.6
B. ป.1 ถึง ม.3
C. ม.1 ถึง ม.3
D. ม.4 ถึง ม.6 (your answer)
Wrong
Q.13) ต 2.3 ม.4-6/3 ตัวเลข 2 หมายถึงข้อใด
A. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 2 คณิตศาสตร์
B. สาระการเรียนรู้ที่ 2 (correct answer)
C. มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 2
D. ช่วงชั้นการเรียนรู้ที่ 2 (your answer)
Correct
Q.14) ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
A. กิจกรรมแนะแนว
B. กิจกรรมนักเรียน
C. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
D. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม (your answer)
Wrong
Q.15) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 การศึกษาระดับใดมุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ พื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุล
A. ก่อนประถมศึกษา
B. ประถมศึกษา (correct answer)
C. มัธยมศึกษาตอนต้น
D. มัธยมศึกษาตอนปลาย (your answer)
Correct
Q.16) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 การศึกษาระดับใดมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง มีทักษะคิดอย่งมีวิจารณญาณ คิดสร้าสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความภูมิใจในความเป็นไทย ใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ
A. ก่อนประถม
B. ประถมศึกษา
C. มัธยมศึกษาตอนต้น (your answer)
D. มัธยมศึกษาตอนปลาย
Correct
Q.17) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 การศึกษาระดับใดเน้นการเพิ่มพูนทักษะเฉพาะด้าน สนองความถนัดความสามารถของผู้เรียน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ สามารถเป็นผู้นำ และผู้ให้บริการในด้านต่าง ๆ
A. ก่อนประถมศึกษา
B. ประถมศึกษา
C. มัธยมศึกษาตอนต้น
D. มัธยมศึกษาตอนปลาย (your answer)
Wrong
Q.18) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเวลาเรียน
A. ระดับชั้นประถมศึกษา ใช้เวลาเรียนเป็นรายปี มีเวลาเรียนวันละ ไม่เกิน 5 ชั่วโมง
B. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เวลาเรียนเป็นรายปี มีเวลาเรียนวันละ ไม่เกิน 6 ชั่วโมง (correct answer)
C. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนวันละ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง (your answer)
D. ระดับชั้นมัธยมศึกษา มีการจัดเวลาเรียนเป็นรายภาค
Correct
Q.19) ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการคิดน้ำหนักเวลาเรียนเป็นหน่วยกิต
A. เกณฑ์ 20 ชั่วโมงต่อปีมีค่าน้ำหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต
B. เกณฑ์ 20 ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าน้ำหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต
C. เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อปีมีค่าน้ำหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต
D. เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าน้ำหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต (your answer)
Correct
Q.20) ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง ตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
A. ระดับประถมศึกษามีเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมงต่อปี
B. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมงต่อปี
C. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีเวลาเรียนทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า 3,600 ชั่วโมงต่อปี (your answer)
D. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกชั้นจัดเท่ากั คอ ปีละ 120 ชั่วโมง
Wrong
Q.21) ระดับชั้นใดที่มีเวลาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์เท่ากัน
A. ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น
B. ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (correct answer)
C. มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
D. ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายเท่ากันทั้งหมด (your answer)
Wrong
Q.22) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แบ่งเป็นกี่ระดับ
A. 3 ระดับ
B. 4 ระดับ (correct answer)
C. 5 ระดับ (your answer)
D. 6 ระดับ
Correct
Q.23) ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
A. ระดับชััั้นเรียน
B. ระดับสถานศึกษา
C. ระดับเขตการศึกษา (your answer)
D. ระดับชาติ
Correct
Q.24) การวัดและประเมินผลระดับใดเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาคุรภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
A. ระดับชั้นเรียน
B. ระดับสถานศึกษา
C. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (your answer)
D. ระดับชาติ
Wrong
Q.25) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ ได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา และได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์?ี่สถานศึกษากำหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณ,ักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนระดับใด
A. ระดับชั้นเรียน
B. ระดับสถานศึกษา (your answer)
C. ระดับมัธยมศึกษา (correct answer)
D. ระดับประถมศึกษา
Wrong
Q.26) ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้ระดับผลการเรียน
A. ระดับประถมศึกษาให้ระดับผลการเรียนเป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษา ระบบร้อยละ และระบบที่ใช้คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน
B. การประเมินการอ่านคิดวเิคราห์และเขียน และคุณ,ักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 3 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ควรปรับปรุง (correct answer)
C. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่านและไม่ผ่านทั้ง 3 ระดับ (your answer)
D. ระดับมัธยมศึกษาให้ระดับผลการเรียนเป็นระบบตัวเลข 8 ระดับ
Correct
Q.27) การรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
A. อย่างน้อยภาคเรียนละ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
B. อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง (your answer)
C. อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
D. ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
Wrong
Q.28) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบเป็นกี่ระดับ
A. 2 ระดับ (your answer)
B. 3 ระดับ (correct answer)
C. 4 ระดับ
D. 5 ระดับ
Correct
Q.29) ข้อใด ไม่ใช่ เกณฑ์การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
A. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต
B. ผู้เรียนได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต
C. เป็นรายวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 39 (your answer)
D. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษากำหนด
Correct
Q.30) การเทียบโอนผลการเรียนผู้ที่จะได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานที่รับเทียบโอนเป็นเวลาเท่าใด
A. 1 ภาคเรียน
B. อย่างน้อย 1 ภาคเรียน (your answer)
C. 1 ปีการศึกษา
D. อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ