ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Wednesday, July 20, 2011

ข้อสอบการบริหารการเปลี่ยนแปลง

Question Excerpt From ข้อสอบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
Q.1)
ลักษณะการกระจายอำนาจและการบริหารจัดการศึกษาตามแนวคิดของไมเคิล ฟูลแลน คือข้อใด
A.
การมอบอำนาจ
B.
การมอบอำนาจและความรับผิดชอบ
C.
การปฏิรูประบบ
D.
การปฏิรูประบบและการเปลี่ยนกระบวนทัศน์
Q.2)
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ผู้นำมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามซึ่งจะกระทำโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ ข้อใดไม่ใช่
A.
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการ
B.
การสร้างแรงบันดาลใจ
C.
การกระตุ้นทางปัญญา
D.
การใช้หลักการกระจายอำนาจการบริหาร
Q.3)
การวางแผนการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับองค์กรและเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงและมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ข้อใดไม่ใช่
A.
การตระเตรียมแผน
B.
การสร้างแผน
C.
การนำแผนออกปฏิบัติ
D.
การสรุปการดำเนินการ
Q.4)
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นบุคคลสำคัญที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กร สาระสำคัญในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงต้องพัฒนาผู้นำให้เกิดคุณลักษณะต่างๆ ข้อใดคือคุณลักษณะของ “Focus”
A.
ยุติธรรมกับคนอื่นๆ
B.
มองอนาคตให้ออก
C.
จับประเด็นได้ อย่าจับจด
D.
เป็นนักสั่งการที่ดี
Q.5)
ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับการกระจายอำนาจหรือการเสริมสร้างพลังจูงใจมากที่สุด
A.
Empowering
B.
Paradigm
C.
Moral agents
D.
Well-being
Q.6)
ผู้นำและผู้ตามแบบใดมีความต้องการอยู่ในระดับขั้นแรกตามทฤษฎีความต้องการเป็นลำดับขั้นของมาสโลว์
A.
Transactional Leadership
B.
Transformational Leadership
C.
Moral Leadership
D.
Idealized Leadership
Q.7)
ข้อความในข้อใดบ่งบอกถึง "ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง"มากที่สุด
A.
รางวัล
B.
วิสัยทัศน์
C.
การทำงานที่คาดหวัง
D.
การทำงานที่คาดหวัง
Q.8)
ข้อใดคือหน่วย "ย่อย"ที่สุดในการกำหนดวิสัยทัศน์ของการวางแผนยุทธศาสตร์
A.
ปณิธาน
B.
ภารกิจ
C.
จุดมุ่งหมาย
D.
เป้าหมาย
Q.9)
ข้อที่ถูกต้องมากที่สุดของ "เทคโนโลยีสารสนเทศ"
A.
ICT
B.
IT
C.
ITC
D.
IC
Q.10)
ข้อใดคือองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
A.
เพิ่มผลผลิต
B.
ลดต้นทุนและความเสี่ยง
C.
เพิ่มคุณค่า
D.
เพิ่มความไว้วางใจ

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ